ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1)  ELESA förbehåller sig rätten att när som helst ändra, även i avtal överenskomna priser i händelse av betydande kostnadsökningar för råvaror, arbetskraft eller andra stora förändringar av något slag (skattemässiga, avseende avgifter till följd av växelkursdifferenser, etc).

2)  ELESA förbehåller sig också rätten att ändra sina produkter uteslutande i syfte att förbättra dessa i fråga om kvalitet och funktionalitet.

3)  ELESA accepterar inte beställningar för leveranser som skall ske efter mer än sex månader, med undantag i de fall som anges i form av skriftligt avtal.

4)  När det gäller speciella tillverkningsorder (produkter tillverkade på beställning) förbehåller sig ELESA rätten att leverera en ± 5% tolerans mellan beställt och levererat antal.

5)  ELESA tar inget ansvar för skador som varorna kan drabbas av under transport.

6)  ELESA förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa eventuella avbokningar av order på standard produkter. I händelse av acceptans kan ELESA kräva en straffavgift som motsvarar 10% av ordervärdet.

7)  I händelse av speciella tillverkningsorder skall särskilda försäljningsvillkor som avtalats skriftligen gälla. I vart fall, som en generell regel, så kan dessa beställningar inte annulleras av köparen.

8)  Varor som återsänds på grund av fel orsakade av ELESA, och därmed bekräftade, kommer att krediteras för det fulla värdet. I övriga fall så måste returer vara föremål för skriftligt avtal, och måste returneras kostnadsfritt uteslutande till ursprungslagret och kommer att bli föremål för en rekonditionerings debitering som motsvarar 20% av värdet av varorna med en minimiavgift på Euro 25,00. Returer måste godkännas skriftligen av ELESA.

9)  Betalning av order måste ske inom överenskomna villkor som anges i fakturan. Bolaget accepterar inte förfrågningar om rabatter eller avrundningar.

10)  I händelse att köparen inte hämtar beställda standardprodukter efter 30 (trettio) dagar har gått från den dag som fastställts för sändning, förbehåller sig ELESA rätten att säga upp avtalet när avtalsförpliktelsen inte fullgörs av köparen, och har därför rätt att sälja dessa produkter till tredje part. I sådana fall måste köparen betala ELESA en straffavgift som motsvarar 20% av värdet av varorna för rekonditionering. Detta påverkar inte ELESA’s rätt till ersättning för större skador.

11)  I händelse att köparen inte hämtar varor som är special beställda efter 30 (trettio) dagar har gått från den dag som fastställts för sändning, förbehåller sig ELESA rätten att genomföra direkt leverans till kundens hemvist eller, i fråga om vägran, att deponera godset, på uppdrag och på bekostnad av köparen, vid en offentlig deponering.

12)  Det är fortfarande underförstått att äganderätten till de varor som försäljningen avser överförs vid slutbetalningen av försäljningspriset. Följaktligen så skall en köparen som har hämtat varorna, men ännu inte genomfört betalning, anses mottagaren och vårdnadshavare, och upprätthålla alla relaterade kostnader, men utan att vara berättigad till någon ersättning.

13)  Eventuella reklamationer skall betraktas som ogiltiga såvida de inte sker skriftligen, och i vilket fall som helst, sker inom 8 dagar från leverans av de varor som omfattas av straffavgift vid avbokningar. I vilket fall som helst, en inlämning av en reklamation eller invändningar, ger inte köparen rätt att avbryta och/eller försena och/eller reducera betalningar man kommit överens om.

14)  ELESA förklarar att alla köpeavtal regleras av dessa allmänna villkor, som delges kunderna genom tryck i kataloger och i försäljnings dokumentation. Dessa villkor skall därför godtas i sin helhet, utom när särskilda avtal slutits om motsatsen, skall ske skriftligen inom ramen för straffavgift vid annullering. ELESA förklarar härmed att generella avtalsvillkor tryckt på köparens inköpsorder inte accepteras och ersätts automatiskt av dessa villkor.

15)  För alla andra villkor, bör köparen hänvisa till de villkor som fastställs av varje distributör.

16)  GARANTIVILLKOR

a) De produkter och komponenter som beskrivs i Produktkataloger garanteras av ELESA S.p.A. Monza - Milano - Italien (ELESA) uteslutande mot fabrikationsfel eller brister i material, under en period av sex (6) månader från inköps datum hos maskinbyggare eller återförsäljare. Garantin gäller inte om produkten har använts felaktigt eller på ett annat sätt än det avsedda.
b) Vid tillämpningen av nämnda garanti för varje returnerad produkt (på köparens bekostnad) skall ELESA utföra reparation, utbyte eller återbetalning som anses lämpligt.
c) Köparen är befriad från skyldigheten att återlämna den felaktiga produkten i händelse av att följande båda villkor är uppfyllda:
1. produkten eller komponenten har förstörts till följd av fel som täcks av garantin;
2. Det är rimligt att anta att ELESA var medveten om felet vid tidpunkten för försäljningen. I detta fall är ELESA skyldig att tillhandahålla ersättnings produkt även i händelse av underlåtenhet att utföra tidigare returer av felaktig produkt.
d) ELESA tar inte något ansvar för skador som kan uppstå från de brister som omfattas av nämnda garantin. ELESA ansvar är i själva verket begränsad till försäljningspriset på den felaktiga produkten eller komponenten.
e) ELESA har gjort sitt yttersta för att illustrera alla de produkter som beskrivs i Produktkataloger med noggrannhet (foton, ritningar, bildtexter, beskrivningar). ELESA anger emellertid att de beskrivande uppgifter som anges endast är avsedda för informativa ändamål och inte binder ELESA vid en fullständig överensstämmelse mellan nämnda beskrivningar och produkter.
f) Garantin som avses nedan är den enda garantin som ELESA erkänner till köpare av sina produkter. Ingen annan part har tillstånd att ta ansvar för ELESA’s räkning i samband med försäljning eller användning av dessa produkter.

INFORMATION ENLIGT LAGDEKRET NR. 196/2003 OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

17) a - “Enligt lagdekret nr. 196/2003 meddelar vi att dina uppgifter kommer att behandlas av oss på ett lagligt och korrekt sätt, uteslutande för att utföra den ekonomiska verksamhet som utförs av vårt företag. Vi informerar dig också att insamlingen av uppgifter sker av undertecknat bolag och att du kan hävda rättigheter som sanktioneras av ovan nämnda lag “.

b - ELESA anger att dessa uppgifter kan skickas automatiskt till namn på sin kundlista, efter uttrycklig begäran, registrering på sin webbplats eller genom tidigare kontakt. I enlighet med bestämmelserna i nämnda sekretess kod, är du härmed underättad att du kan begära att inte få ytterligare säljinformation från ELESA genom att skriva till e-postadressen info@elesa.com eller genom att skicka ett fax till +39 039-836351.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

18) ELESA intygar att alla produkter som marknadsförs, i enlighet med avtalsenliga specifikationer, villkor och krav som framgår av orderbekräftelsen, uppfyller de krav som anges i katalogerna och därtill relaterade diagram.

19) Kvalitetssystemet i företaget ELESA S.p.A. Monza - Milano, har certifierats av BSI enligt ISO 9001 (certifikat nr. FM23747) sedan 1993 och ISO 14001 sedan2007.

20) Den information som ingår i produktkataloger ersätter och upphäver information som finns i tidigare versioner av kataloger eller i annan reklam och/eller marknadsföringsmaterial från ELESA.

21) Alla måttangivelser i tabeller som ingår i produktkataloger är angivna i mm, om inget annat anges, och avrundas till närmaste enhet. Monteringstoleranser anges, i förekommande fall, i måttabellen för varje produkt. Om ytterligare produktdata erfordras bör ELESA försäljnings avdelning kontaktas. Vikter som anges i tabeller, uttryckt i gram, är ungefärliga och är inte bindande.

22) Eftersom ELESA bedriver systematisk forskning och utveckling för ständig förbättring av produktkvalitet, förbehåller ELESA sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, dimensioner, tillverkning och tekniska specifikationer för befintliga produkter. Av denna anledning uppmanar ELESA potentiella köpare att jämföra försäljnings information i de tryckta katalogerna i omlopp med den som finns i de interaktiva kataloger på ELESA webbplats (www.elesa.com - www.elesa.co.uk - www.elesa.se) som tenderar att vara mer uppdaterad, och som hänvisningar bör ske till i tveksamma fall. I fallet med konstruktions ändringar som redan aviserats i tryckta kataloger eller i den interaktiva katalogen publicerad på ELESA webbplats, kan det dröja innan produkter som innehåller nämnda ändringar blir tillgängliga. Detta för att också möjliggöra förbrukning av lager av produkter som tillverkats före nämnda ändringar som finns i olika tillverkningssteg.

INDUSTRIELLA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

23) Alla designer och modeller som ingår i produktkataloger är original och tillhör därför ELESA. Dessutom kännetecknas produkterna genom följande varumärken: ELESA, ELESA STANDARDS, ELESA-CLAYTON, ERGOSTYLE, (varumärke bestående av fem punkter), ELESAGANTERGRIFF, ELESA-ROHDE. De skyddas av industriella patenträttigheter, konkurrenslagar eller av upphovsrättslagar. Det är förbjudet att reproducera produkter liksom design, foton, teknisk information mm utan angivande av källan och utan ELESA skriftliga tillstånd.